top of page

XTeadus MTÜ huvikursuse osalemise tingimused

1.    Õppetöö korraldus ja üldtingimused:


1.1.     XTeadus MTÜ (reg nr 80408525) huvikursuse tunnid toimuvad perioodil 01.02.2021-30.05.2021.
1.2.    Õppevorm: veebikursus, 1 kord nädalas vastavalt tunniplaanile.
1.3.    Tunni kestvus: 90 min ( selle aja jooksul on ettenähtud 5 minutiline paus).
1.4.    Tunnid viiakse läbi vastavalt Eesti Haridus Infosüsteemis (EHIS) registreeritud  XTeadus MTÜ õppekavale         „Programmeerimine noortele“.
1.5.    Kursuse rühmas on kuni 6 osalejat
1.6.    Kursuse osalustasu on 60 eur/kuus.  Kursuse tasu ei muutu õppeaja jooksul.
1.7.    Ühes kuus  on ettenähtud   4 veebipõhist õppetundi ( iga õppetunni kestvus on 2 akadeemilist tundi). 
1.8.    Tunde ei toimu riiklikel tähtpäevadel. Kui juhtub, et õppetund satub riiklikule tähtpäevale- tunni läbiviimiseks pakutakse teine nädalapäev ja kellaaeg.
1.9.    Lapse puudumine tunnis ei vabasta osalustasu maksmisest.

 

2.    Xteadus MTÜ õigused ja  kohustused:

2.1.    XTeadus MTÜ on kohustatud viima läbi huvikursuse kokkulepitud ajal ( vastavalt tunniplaanile)
2.2.    XTeadus MTÜ on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale huvikursuse läbiviimise kohta, sealhulgas kursuse toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.
2.3.    Xteadus MTÜ peab informeerima Lapsevanema kõikidest muudatustest, mis on seotud huviringi läbiviimisega ( sh. tunniplaani muutmisest, juhendaja vahetumisest , rühma kinni panemisest jne.)

2.4.    Xteadus MTÜ esitab Lapsevanemale arve kuupõhiselt- iga kuu hiljemalt 10.kuupäevaks.
Arve saadetakse lapsevanemale e-postile ja maksetähtaeg on 10 päeva.
Arvet on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.

3.    Lapsevanema õigused ja kohustused:

3.1.    Lapsevanem on kohustatud teavitama XTeadus MTÜ-d  kõigist huvikursusega  seotud probleemidest viivitamatult.
3.2.    Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses kümne päeva jooksul alates arve saatmise hetkest
3.3.    Lapsevanem on kohustatud andma XTeadus MTÜ-le õiged andmed enda ja enda lapse kohta.

4.    Kursusel osalemise  lõpetamine:

4.1.    Osaluse  lõpetamisest kursusel või rühma kinni panemisest  peab lõpetamise  sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 30 päeva ette.
4.2.    Pooled võivad kursusel osalemise või kursuse läbiviimise lõpetada ühepoolsel kui teine Pool rikub tahtlikult oma  kohustused või üldtunnustatud käitumisnormid.

 

bottom of page